För 15.e året i rad har Gösab tilldelats FR2000-certifieringen. Detta visar att företaget uppfyller alla ställda krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt brandskydd, kompetens och säkerhet. 

Vice VD Karolin Ryberg: – 

”Våra kunder är kärnan i allt vi gör, och vi vet att det bästa sättet att bygga kundnöjdhet och förtroende för våra tjänster är genom vår personal. FR2000-standarderna utmanar oss att driva vår verksamhet framåt genom ständiga förbättringar och medarbetarengagemang. 

Vi har över 75 anställda spridda över flera kommuner, och att säkerställa att alla har en säker och hälsosam arbetsmiljö samt möjlighet att lyfta frågor och erbjuda lösningar är en del av våra värderingar. Detta kan dock vara utmanande, så att ha ett ledningsverktyg som vägleder oss mot våra gemensamma mål är en verklig tillgång. 

FR2000-ledningssystemet hjälper oss att identifiera mätbara förbättringsområden, utveckla och genomföra de nödvändiga stegen som leder till förändringar och hålla oss ansvariga genom att integrera förbättringarna i våra policyer. 

Jag är otroligt stolt över vad vi har uppnått hittills. Det har gett oss självförtroendet och drivkraften att pusha oss själva ännu mer för att hitta innovativa och hållbara lösningar som kommer att skapa en ännu bättre medarbetarupplevelse och bättre kundservice.” 

Karolin-Vice-VD Gösab vinner nytt avtal i Ale och Jönköping Kommun

Vad är FR2000? 

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och ISO 45001 och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, konstruktion, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång. 

FR2000 bedöms som likvärdig med ISO-standarderna i offentliga upphandlingar. 

Ett erhållet FR2000 certifikat är ett bevis på att det finns struktur, kontroll och systematik gällande ett företags arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

FR2000 är applicerbart inom alla branscher för främst till små och mellanstora företag. (Källa: FR2000) 

FR2000 certifiering