Frågor och svar

Vanliga frågor och svar:

Allmänt

Vad är skillnaden mellan en sotning och en brandskyddskontroll?

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Vidare innebär sotningen att brännbara sotbeläggningar i eldstäder och rökkanaler i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgasarerna passerar ska sotas.

Kommunen beslutar egna föreskrifter om hur ofta sotning ska göras. Kommunen beslutar även om taxan (priset) för sotningen. För att få reda på vad som gäller för din anläggning ska du kontakta din kommun.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen och ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat för att imkanalen ska fungera som det är tänkt och även minimera risk för brandspridning.

Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren och arbetet kan beställas hos Gösab

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Man kan säga att det är en återgång till äldre lagstiftning då kontrollen (brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren.
Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet

  • Sotbildning och beläggningar

  • Skador eller förändringar av det

  • Temperaturförhållanden

  • Tryckförhållanden och täthet

  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Information tagen från http://msb.se/

Avisering

Jag använder inte längre min eldstad och jag vill avboka min tid för brandskyddskontroll, hur gör jag?

När det gäller en avbokning av en brandskyddskontroll så ska du ta kontakt med teknikern som står angiven på din avisering eller kontorets växelnummer. Observera dock att om du avbokar din tid för brandskyddskontroll blir din eldstad så kallat avställd, den får alltså inte brukas, och ingen sotningen kommer heller att aviseras. När, om du skulle vilja använda din eldstad igen, skall du kontakta oss. Då utför vi en fördjupad brandskyddskontroll för att tillse att eldstaden och rökkanalen är tillräckligt brandsäker för att tas i bruk.

Jag har inte använt min eldstad sedan senaste gången ni var här och sotade, får jag avboka besöket utan att min eldstad tas ur bruk?

Ja, det får du. Om du inte har använt din eldstad sedan senaste sotningen kan du ”hoppa över” en sotning mellan frister. Var dock noga med att tala om varför du avbokar besöket då du ansvarar för att tillse att rökkanalen och eldstaden inte är brandfarlig till nästa besök. Du kan däremot inte avboka en aviserad tid för brandskyddskontroll om du vill fortsätta använda din eldstad.

Jag skulle vilja byta dag/tid på min sotning/brandskyddskontroll. Hur gör jag?

Du tar kontakt direkt med sotaren/teknikern eller kontoret på det telefonnummer som står på din avisering.

Måste jag vara hemma vid besöket?

Nej du måste inte vara hemma vid besöket men sotaren/teknikern behöver kunna komma in i din fastighet för att utföra arbetet korrekt. Har man inte möjlighet att vara hemma krävs det att man tar kontakt direkt med teknikern/sotaren för att meddela att någon granne kommer att öppna eller meddela vart nyckeln ligger. Se gärna till att täcka för möbler och annat som finns i samma rum som er eldstad, sot kan pysa ut i små partiklar som inte är direkt synliga, därav bör det inte finnas textiler eller leksaker i direkt anslutning till eldstaden. Ordna gärna också så att det är framkomligt till pannan, för säkerhets skull lägg gärna ut lite tidningar där sotaren skall gå.

Ni har aviserat mig men jag har inte avtalat tid med er. Det finns väl andra företag som gör detta som jag själv kan kontakta?

Det är tråkigt att man känner sig påtvingad en tid, det är inte vår mening.

Dock, är brandskyddskontrollen och sotningen lagstadgad enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO), och ska således utföras under fasta intervaller.

När det gäller aviseringen i sig är detta en ordning vi använder oss av via de avtalsvillkor som finns med kommunen. Vi förstår att  man ibland inte kan eller är hemma vid tidpunkten för det aviserade besöket, då är vi självklart flexibla i så lång utsträckning det går och försöker tillsammans med dig som kund komma överens om något som fungerar för oss båda.

Det finns absolut andra företag, dock omfattas dessa lagstadgade arbeten (brandskyddskontroller samt sotningar) under kommunens ansvar som sedermera har upphandlat tjänsten vilken vi sedan tilldelats. 

Tjänsternas debitering fastställer också kommunen, det är alltså inte vi som beslutar om priserna för det lagstadgade arbetet.

Jag har fått en avisering om brandskyddskontroll  men ni var ju här bara förra året, kan jag avboka min tid?

Det är många gånger fallet att man blandar ihop avisering om sotning och brandskyddskontroll. Vid de fall där fristerna sammanfaller försöker vi utföra sotning och brandskyddskontroll samtidigt, men där de inte sammanfaller eller där vi inte tilldelats utförandet av bägge tjänster kan vi inte utföra dessa vid samma besök. 

När vi aviserar om brandskyddskontroll kommer en skorstensfejartekniker hem till er för att undersöka konditionen och underhållet på era rökkanaler och eldstäder, till skillnad från sotaren som rengör och rensar skorstenen och rökkanalerna.

Detta är inte samma typ av arbete. En tekniker genomgår också en längre utbildning än sotaren vilket innebär att om man inte är utbildad tekniker är man heller inte behörig att utföra dessa brandskyddskontroller.

Boka därför inte av er tid för brandskyddskontroll för att vi har besökt er för sotning sedan tidigare, eller tvärtom. Ring oss gärna om ni är osäkra på vilken typ av arbete som utförts så ska vi hjälpa er.

Det står intervaller på min avisering, vad innebär det?

Intervallen för sotning och brandskyddskontroll är beroende på användandet av eldstaden. Vi kallar också intervallen för frist.

Se info nedan:

Huvudregeln är att lokaleldstäder skall sotas 1ggr/år och brandskyddskontrolleras vart 3:e år. Vid eldning i en eldstad upprepade gånger/frekvent under en period (förslagsvis under vintern) påfrestas hela anordningen och bör därför sotas 1ggr/år och brandskyddskontrolleras vart 3:e år. Man räknar alltid in användningen på ett helt år. Även om Du inte eldar under sommaren bör en sotning samt kontroll göras om du använder objektet som nämnts ovan.

Undantag från huvudregeln är sotning vart 3:e eller 4:eår och brandskyddskontroll vart 6:e år.

För att ha denna intervallen krävs det att man har en maximal årsförbrukning på ca en kubikmeter ved. Vilket innebär att man eldar enstaka gånger. Eller att det är en fritidsfastighet, där man har denna typ av användning av sin eldstad.

Vi har kunder som anser att det ena alternativet är för ofta och de andra är för sällan och som själva har önskat att få sotning vart annat år och brandskyddskontroll vart 3:e år. Vilket vi kan erbjuda våra kunder, om det önskas.

Rådgör gärna med en tekniker om ni är osäkra på vad som blir bäst ur brandsäkerhetssynpunkt för att trygga ert hem så att inga missförstånd görs.

Jag vill ändra min tid för sotning/brandskyddskontroll, och vill ha en mer specifik tid för detta.

Svar: Om du kontaktar sotaren/teknikern direkt eller kontoret så kan vi komma överens om en tid tillsammans  dock om den aviserade dagen eller tiden inte passar och du/ni väljer annan dag eller tid kan det innebära att sotaren/teknikern åker särskilt ut till er fastighet och utför sitt arbete vilket naturligtvis också kan medföra merkostnader som debiteras. I sådana fall tar man betalt för den arbetstid och körsträcka det tar för att köra ut, utföra arbetet och köra tillbaka igen. Då får man således sotat efter sotningstaxan högre pris, d v s då får fastighetsägaren betala den faktiska kostnaden.

Det står senast sotat 2008 på min avisering och det stämmer inte!

När vi har tilldelats kundregistret från räddningstjänsten finns det ibland felaktigheter i exempelvis datum för sotning och/eller brandskyddskontroll men också på vilka objekt som finns i fastigheten eller vem som äger fastigheten. Det är väldigt bra att ni kontaktar oss så att vi kan uppdatera dessa uppgifter och skapa ett mer korrekt kundregister.

Sota själv

Får man anlita en annan sotare än kommunens ordinarie sotare?

Ja, lagen säger att fastighetsägaren kan få tillåtelse att låta annan utföra sotningen. Då måste du ansöka om detta hos räddningstjänsten.

Får jag avboka sotningen och sota själv?

Ja, det får du. Men för att du ska kunna anses som så kallad ”egensotare” och därigenom inte bli aviserad om sotning från kommunens utsedde sotare, måste du genomgå en egensotarkurs. Denna anordnas av räddningstjänsten.

Får jag avboka brandskyddskontrollen och brandskyddskontrollera själv?

Nej det kan du inte. Brandskyddskontrollen i sig är en myndighetsutövning som inte kan delegeras till den enskilde utan ett kommunalt ansvar att tillse till att brandskyddskontrollen utförs i kommunen, i egen regi eller på entreprenad. Kommunen bestämmer alltså vem som ska göra det åt dig.

Är kommunen skyldig att tillåta en fastighetsägare att sota själv?

Nej. Enligt lagen får kommunen endast tillåta att en fastighetsägare sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Hur kontrollerar kommunen att en fastighetsägare som fått tillstånd att sota själv verkligen gör det?

Fastighetsägaren ska dokumentera när sotning har skett. Denna dokumentation ska sedan kontrolleras i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

Jag vill avboka min sotning för jag ska gå egensotarkursen.

Vi kan inte avboka din sotning förrän vi har fått beslutet om egensotning från räddningstjänsten så till dess att vi har ett underlag på att du är godkänd som egensotare kvarstår våra aviseringar.

Faktura

Jag undrar vad sotsug/miljöavgift är på min faktura och varför jag ska betala för detta?

Sotsug/miljöavgift innebär att sotaren har använt sin dammsugare för att det inte skall ryka ut sot i rummet vid sotning. Sotet transporteras sedan vidare via sotaren till en miljöstation så att det sorteras enligt de miljökrav vi arbetar efter. Detta debiteras i vissa kommuner separat, vilket innebär att fastighetsägaren själv kan välja att ombesörja sotet vid sotning. Om fastighetsägaren gör detta, tillkommer ingen sotsug/miljöavgift på fakturan. Kontakta oss eller meddela sotaren på plats om ni önskar att göra detta.

Varför kan jag inte använda rotavdragsblanketten för min sotning eller brandskyddskontroll?

Rotavdrag går inte att nyttja på sotning eller brandskyddskontroller eftersom dessa är lagstadgade arbeten. Även besiktningar är undantaget från rotavdraget då det infaller under kontrollverksamhet. Det går däremot att använda sig av rotavdrag när det har utförts tjärrensningar, kajborensningar och rengöring av imkanal/spisfläkt.

Vilket är priset för sotning/brandskyddskontroll?

Det är kommunen som fastställer priserna på sotning/brandskyddskontroll. Läs mer om dessa på vår sida om taxor.

Jag är fastighetsägare som hyr till en restaurang och jag får alltid fakturorna från sotning och brandskyddskontroll, hur kommer det sig?

Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för brandskyddet i sin fastighet (LSO 2 kap 2§) Om nyttjanderättsinnehavaren (restaurangen) inte betalar rengöringen eller på annat sätt inte fullgör sina skyldigheter, vänder vi oss till fastighetsägaren.

Inget svar på frågan? Kontakta oss
Huvudkontor

Gösab Sotning AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered

Org nr: 556175-4762

Kontakt/Övrigt
Vi stödjer BRIS verksamhet
Bris-brons-Gösab
Ackreditering & Certifiering
AAA-rating-Gösab

ID06-Gösab

FR2000
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google