Frågor och svar

Vanliga frågor och svar:

Ventilationsfrågor

Ventilation

Vad innebär smart ventilation och hur kan det förbättra inomhusluften?

Jag upplever att luften är dålig därhemma. Vad kan jag göra åt det?

Jag bor i ett äldre hus med självdrag. Går det att förbättra ventilationen?

Jag tror att ventilationen läcker. Måste hela systemet bytas ut?

Ventilations frågor och svar

Sotningsfrågor

Sotning

Vad är skillnaden mellan sotning och brandskyddskontroll?

Sota själv

Får man anlita en annan sotare än kommunens ordinarie sotare?

Får jag avboka sotningen och sota själv?

Kan jag avboka brandskyddskontrollen och göra kontrollen själv?

Är kommunen skyldig att tillåta en fastighetsägare att sota själv?

Jag vill avboka min sotning för jag ska gå egensotarkursen.

Hur kontrollerar kommunen att en fastighetsägare som fått tillstånd att sota själv verkligen gör det?

Sotning frågor & svar Gösab Ale kommun

Övriga frågor & svar

Avisering

Jag använder inte längre min eldstad och vill avboka min tid för brandskyddskontroll, hur gör jag?

Jag har inte använt min eldstad sedan ni senast var här och sotade. Får jag avboka besöket utan att min eldstad tas ur bruk?

Jag skulle vilja byta dag/tid på min sotning/brandskyddskontroll. Hur gör jag?

Måste jag vara hemma vid sotningsbesöket?

Ni har aviserat mig men jag har inte avtalat tid med er. Det finns väl andra företag som gör detta som jag själv kan kontakta?

Jag har fått en avisering om brandskyddskontroll men ni var ju här förra året, kan jag avboka min tid?

Det står intervaller på min avisering, vad innebär det?

Jag vill ändra min tid för sotning/brandskyddskontroll, och vill ha en mer specifik tid för detta.

Det står senast sotat 2008 på min avisering och det stämmer inte!

Hembesök

Vilka regler har Gösab för hembeök?

Faktura

På min faktura står det sotsug/miljöavgift. Vad är det och varför jag ska betala för det?

Varför kan jag inte använda ROT-avdrag för sotning eller brandskyddskontroll?

Vad kostar sotning och brandskyddskontroll?

Jag är fastighetsägare och hyr ut lokaler till en restaurang. Varför får jag alltid fakturorna för sotning och brandskyddskontroller?

Ventilation

Vad innebär smart ventilation och hur kan det förbättra inomhusluften?

Smart ventilation har inbyggda sensorer som känner av förändringar i luftkvaliteten genom att mäta mängden koldioxid samt fukt och lukt. Frånluftsventilationen ställs in automatiskt utifrån det antal personer som vistas i bostaden. Då systemet utgår från behov kallas det ibland även behovsstyrd ventilation.

Luften vi andas ut innehåller koldioxid (CO2). Om mätningar visar höga halter av koldioxid betyder det att inomhusluften står still och behöver bytas ut oftare. Överflödig fukt (H2O) kan leda till både hälsoproblem och fuktskador och behöver ventileras bort utan att luften blir för torr. Utöver koldioxid och fukt innehåller inomhusluften dessutom en mängd flyktiga organiska förbindelser (VOC). De består av kvardröjande luktämnen från t ex toalettbesök och blöjbyten samt kemikalier från rengöringsmedel. De är inte farliga men försämrar luftkvaliteten. Läs mer om smart ventilation.

Jag upplever att luften är dålig därhemma. Vad kan jag göra åt det?

Både hus och människor behöver bra luft. Orsaken bakom såväl mögel och fukt som trötthet, huvudvärk och allergier är ofta dålig inomhusluft. Om luften i sovrummet känns kvav eller om det bildas mycket fukt i badrummet behöver ventilationen kontrolleras.

När ventilationssystemet installerades i huset gjordes en beräkning av luftflödet. Ofta stämmer den inte överens med hur huset används idag. Genom att mäta och justera luftflödet fördelas luften jämnare mellan rummen vilket förbättrar luftkvaliteten samtidigt som det sänker energiförbrukningen.

Jag bor i ett äldre hus med självdrag. Går det att förbättra ventilationen?

Många flerbostadshus och villor som byggdes före mitten av 1970-talet har självdragsventilation vilket innebär att det inte finns några fläktar. Den sortens ”naturliga” ventilationssystem bygger på skillnaden mellan inomhus- och utomhustemperaturen och termik, principen att varm luft stiger uppåt. I det undertryck som då skapas sugs ny luft in genom otätheter i huset.

Ett problem med äldre självdragshus är att det kan vara svårt att få till ett optimalt inomhusklimat. När det är varmt ute sker luftväxlingen mer sällan och luften blir sämre. När det är kallt ute sker luftväxlingen i stället oftare vilket skapar drag.

Äldre otäta hus har ofta högre energiförbrukning så utöver bättre balans i luftkvaliteten finns det även pengar att spara på att byta till mekanisk frånluftsventilation. Det enklaste sättet att uppgradera från självdragsventilation är att sätta in en frånluftsfläkt med inbyggda sensorer som styr ventilationen mellan rummen efter halten av fukt, lukt och koldioxid i luften. Läs mer om smart ventilation.

Jag tror att ventilationen läcker. Måste hela systemet bytas ut?

Förr behövde man ofta ta till håltagning och andra större ingrepp för att laga läckage i ventilationskanaler. Idag finns det betydligt smidigare metoder. Genom relining placeras ett insatsrör inuti kanalen som blåses upp med tryckluft och härdas med vattenånga så att det bildas en slät innerkanal utan skarvar. Även vid renovering av rökkanaler i eldstäder och vid skorstenstätning kan relining med fördel användas. Metoden fungerar ihop med alla typer av rörmaterial, även asbest så man slipper arbetet med sanering.

Sotning

Vad är skillnaden mellan sotning och brandskyddskontroll?

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bostadsbränder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar i eldstäder och rökkanaler tas bort så att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgaserna passerar ska sotas.

Kommunen beslutar om egna föreskrifter för hur ofta sotning ska utföras. Kommunen beslutar även om taxan (priset) för sotningen. För att få reda på vad som gäller för din anläggning ska du kontakta din kommun.

Imkanalen är det rör som ansluter köksfläkten till skorstenen och ventilationssystemet i ett bostadshus. Imkanalen omfattas inte längre av krav på sotning, men det är viktigt att den rengörs med jämna mellanrum för att den ska fungera som det är tänkt och även minimera risken för brandspridning.

Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren och arbetet kan beställas av Gösab Ventilation AB.

 

Brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Om det vid brandskyddskontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala det.

Brandskyddskontrollen innebär att testa att funktionen och egenskapen hos en enskild anläggning överensstämmer med de krav som gällde vid tiden för när anläggningen togs i bruk.

Brandskyddskontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av test eller mätning. Det är en återgång till äldre lagstiftning när brandskyddskontrollen (brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet

  • Sotbildning och beläggningar

  • Skador eller förändringar

  • Temperaturförhållanden

  • Tryckförhållanden och täthet

  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen omfattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Kontrollanten måste därför ha tillträde till alla delar av huset som ansluter till skorstenen.

Underlaget till information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) http://msb.se/

Sota själv

Får man anlita en annan sotare än kommunens ordinarie sotare?

Ja, lagen säger att fastighetsägaren kan få tillåtelse att låta annan utföra sotningen. Då måste du ansöka om detta hos räddningstjänsten.

Får jag avboka sotningen och sota själv?

Ja, det får du. Men för att du ska kunna anses som så kallad ”egensotare” och därigenom inte bli aviserad om sotning från kommunens utsedde sotare, måste du genomgå en egensotarkurs. Sådana kurser anordnas av räddningstjänsten.

Kan jag avboka brandskyddskontrollen och göra kontrollen själv?

Nej, det kan du inte. Brandskyddskontrollen i sig är en myndighetsutövning som inte kan delegeras till enskilda individer. Det är ett kommunalt ansvar att se till att brandskyddskontrollen utförs i kommunen, i egen regi eller på entreprenad. Kommunen bestämmer alltså vem som ska utföra kontrollen åt dig.

Är kommunen skyldig att tillåta en fastighetsägare att sota själv?

Nej. Enligt lagen får kommunen endast tillåta att en fastighetsägare sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Hur kontrollerar kommunen att en fastighetsägare som fått tillstånd att sota själv verkligen gör det?

Fastighetsägaren ska dokumentera när sotning har skett. Denna dokumentation ska sedan kontrolleras i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

Jag vill avboka min sotning för jag ska gå egensotarkursen.

Vi kan inte avboka din sotning förrän vi har fått beslutet om egensotning från räddningstjänsten så till dess att vi har ett underlag på att du är godkänd som egensotare kvarstår våra aviseringar.

Avisering

Jag använder inte längre min eldstad och vill avboka min tid för brandskyddskontroll, hur gör jag?

När det gäller avbokning av en brandskyddskontroll ska du ta kontakt med teknikern som står angiven på din avisering eller ringa kontorets växelnummer. Observera att om du avbokar din tid för brandskyddskontroll blir din eldstad avställd. Det innebär att den inte får användas och ingen sotning kommer heller att aviseras. Om du vill börja använda din eldstad igen ska du kontakta oss. Då utför vi en fördjupad brandskyddskontroll för att se till att eldstaden och rökkanalen är tillräckligt brandsäker för att tas i bruk.

Jag har inte använt min eldstad sedan ni senast var här och sotade. Får jag avboka besöket utan att min eldstad tas ur bruk?

Ja, det får du. Om du inte har använt din eldstad sedan senaste sotningen kan du ”hoppa över” en sotning mellan intervall/frister. Var dock noga med att tala om varför du avbokar besöket då du ansvarar för att se till att rökkanalen och eldstaden inte är brandfarlig till nästa besök. Vill du fortsätta att använda din eldstad kan du däremot inte avboka en aviserad tid för brandskyddskontroll.

Jag skulle vilja byta dag/tid på min sotning/brandskyddskontroll. Hur gör jag?

Du tar kontakt med kontoret eller direkt med sotaren/teknikern på det telefonnummer som står på din avisering.

Måste jag vara hemma vid sotningsbesöket?

Nej, du måste inte vara hemma vid besöket men sotaren/teknikern behöver kunna komma in i din fastighet för att utföra arbetet korrekt. Har du inte möjlighet att vara hemma krävs det att du tar kontakt direkt med teknikern/sotaren för att meddela om någon annan, exempelvis en granne, kommer att öppna eller meddela var nyckeln ligger. Se gärna till att täcka över möbler och annat som finns i samma rum som eldstaden. Sot kan pysa ut i små partiklar som inte är direkt synliga, så det bör inte finnas textiler eller leksaker i närheten av eldstaden. Ordna gärna också så att det är framkomligt till värmepannan och lägg för säkerhets skull gärna ut tidningar där sotaren ska gå.

Ni har aviserat mig men jag har inte avtalat tid med er. Det finns väl andra företag som gör detta som jag själv kan kontakta?

Det är tråkigt om du känner dig påtvingad en tid, det är inte vår mening. Men sotning och brandskyddskontroller är lagstadgade enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO, och ska således utföras med fasta intervall/frister.
När det gäller aviseringen är det den ordning vi använder enligt de avtalsvillkor vi har med kommunen. Vi förstår om du ibland inte kan vara hemma vid tidpunkten för det aviserade besöket. Då är vi självklart flexibla i så stor utsträckning som möjligt och försöker tillsammans med dig som kund komma överens om något som fungerar för oss båda.
Det finns absolut andra företag, dock omfattas dessa lagstadgade arbeten (brandskyddskontroller samt sotningar) av kommunens ansvar och de har upphandlat tjänsten som vi sedan har tilldelats.
Tjänsternas debitering fastställs också av kommunen, det är alltså inte vi som beslutar om priserna för det lagstadgade arbetet.

Jag har fått en avisering om brandskyddskontroll men ni var ju här förra året, kan jag avboka min tid?

Det är lätt hänt att blanda ihop aviseringen om sotning med brandskyddskontroll. I de fall där intervallen/fristerna sammanfaller försöker vi utföra sotning och brandskyddskontroll samtidigt, men när de inte sammanfaller eller där vi inte har tilldelats utförandet av båda tjänsterna kan vi inte utföra dem vid samma besök.
När vi aviserar om brandskyddskontroll kommer en skorstensfejartekniker hem till dig för att undersöka konditionen och underhållet på rökkanaler och eldstäder, till skillnad från sotaren som rengör och rensar skorstenen och rökkanalerna. Det här är inte samma typ av arbete. En tekniker genomgår också en längre utbildning än sotaren vilket innebär att om man inte är utbildad tekniker är man heller inte behörig att utföra dessa brandskyddskontroller.
Boka därför inte av din tid för brandskyddskontroll för att vi har besökt dig för sotning sedan tidigare, eller tvärtom. Ring oss gärna om du är osäker på vilken typ av arbete som har utförts så hjälper vi dig!

Det står intervaller på min avisering, vad innebär det?

Intervallet, eller fristen som det också kallas, för sotning och brandskyddskontroll beror på hur ofta eldstaden används.

Se info nedan:

Huvudregeln är att lokaleldstäder ska sotas 1 gång per år och brandskyddskontrolleras vart 3:e år. Vid eldning i en eldstad upprepade gånger/frekvent under en period (förslagsvis under vintern) påfrestas hela anläggningen och den bör därför sotas 1 gång per och brandskyddskontrolleras vart 3:e år. Man räknar alltid in användningen på ett helt år. Även om du inte eldar under sommaren bör en sotning samt kontroll göras om du använder eldstaden enligt beskrivningen ovan.
Undantag från huvudregeln är sotning vart 3:e eller vart 4:e år och brandskyddskontroll vart 6:e år.
För dessa intervall/frister krävs att du har en maximal årsförbrukning på ca 1 kubikmeter ved, vilket innebär att du bara eldar enstaka gånger. Det kan också innebära att huset är en fritidsfastighet med denna typ av användning av eldstaden.
En del kunder anser att det ena alternativet är för ofta och det andra är för sällan och de har själva önskat att få sotning vartannat år och brandskyddskontroll vart 3:e år. Det här är något vi kan erbjuda våra kunder, om så önskas.
Rådgör gärna med en tekniker om du är osäker på vad som blir bäst ur brandsäkerhetssynpunkt för att trygga ditt hem så att inga missförstånd uppstår.

Jag vill ändra min tid för sotning/brandskyddskontroll, och vill ha en mer specifik tid för detta.

Om du kontaktar kontoret eller sotaren/teknikern direkt så kan vi komma överens om en tid. Skulle den aviserade dagen/tiden inte passa och du/ni väljer en annan dag/tid kan det innebära att sotaren/teknikern åker ut särskilt till din fastighet och utför sitt arbete vilket naturligtvis kan medföra merkostnader som debiteras. I sådana fall får du betala för den arbetstid och körsträcka det tar för att köra dit, utföra arbetet och köra tillbaka igen. Då får fastighetsägaren således sotat efter sotningstaxans högre pris, d v s betala den faktiska kostnaden.

Det står senast sotat 2008 på min avisering och det stämmer inte!

När vi har tilldelats kundregistret från räddningstjänsten finns det ibland felaktigheter i exempelvis datum för sotning och/eller brandskyddskontroll men också på vilka objekt som finns i fastigheten eller vem som äger fastigheten. Det är väldigt bra att du kontaktar oss så att vi kan uppdatera uppgifterna och skapa ett mer korrekt kundregister.

Hembesök

Vilka regler har Gösab för hembeök?

Sotning och brandskyddskontroller är lagstadgade åtgärder som måste genomföras av en sotare som därmed behöver komma in i hemmet för att kunna göra sitt jobb. Även ventilationestekniker behöver ha tillgång till utrymmen inomhus vid besiktningar, renoveringar och injusteringar.

Sedan Covid-19 har Gösab infört en rad rutiner och riktlinjer som har stärkt hygien och skyddsutrustning. Det gäller även bemötandet av våra kunder och alla våra medarbetere följer direktiv för att förebygga smittspridning. Så här kan vi hjälpas åt:

Det här gör vi:
• Använder personlig skyddsutrustning som munskydd och handskar vid besök.
• Undviker fysisk kontakt och håller ett avstånd på ett par meter.
• Tvättar händerna och/eller använder handsprit mellan varje besök.
• Vid minsta symptom på sjukdom stannar vi hemma och återvänder inte till jobbet förrän efter minst två symptomfria dagar.

Det här kan du göra:
Om du är frisk men känner dig orolig inför vårt besök, passa på att ta en promenad, påta i trädgården eller stanna kvar i ett annat rum medan vi utför jobbet i din fastighet.

Om du blir sjuk inför vårt besök, kontakta oss genast! Vi vill inte utsätta dig eller våra medarbetare för onödiga risker. Vi bokar av besöket och så kontaktar du oss när du har varit symptomfri i minst två dagar.

Faktura

På min faktura står det sotsug/miljöavgift. Vad är det och varför jag ska betala för det?

Sotsug/miljöavgift innebär att sotaren har använt sin dammsugare för att det inte ska ryka ut sot i rummet under sotningen. Sotaren transporterar sedan sotet till en miljöstation för sortering enligt gällande miljökrav. Vissa kommuner debiterar separat för transporten, vilket innebär att fastighetsägaren kan välja att själv ombesörja hanteringen av sotet, och får då ingen sotsug/miljöavgift på fakturan. Om du vill själv vill ta hand om sotet, meddela sotaren eller ta kontakt med Gösab.

Varför kan jag inte använda ROT-avdrag för sotning eller brandskyddskontroll?

ROT-avdrag går inte att utnyttja för sotning eller brandskyddskontroller eftersom de är lagstadgade arbeten. Även besiktningar är undantagna från ROT-avdraget då de faller under kontrollverksamhet. Det går däremot att använda ROT-avdrag när det har utförts rensning av tjära, borttagning av fågelbon samt rengöring av imkanal/spisfläkt.

Vad kostar sotning och brandskyddskontroll?

Det är kommunen som fastställer priserna på sotning och brandskyddskontroll. Läs mer om det på vår sida om taxor.

Jag är fastighetsägare och hyr ut lokaler till en restaurang. Varför får jag alltid fakturorna för sotning och brandskyddskontroller?

Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för brandskyddet i sin fastighet (Lagen om skydd mot olyckor, LSO 2 kap 2§). Om nyttjanderättsinnehavaren (restaurangen) inte betalar rengöringen eller på annat sätt inte fullgör sina skyldigheter, vänder vi oss till fastighetsägaren.

HITTAR DU INGET SVAR PÅ DIN FRÅGA? KONTAKTA OSS!
Huvudkontor

Gösab Sotning AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556175-4762

Gösab Ventilation AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556585-1994

Kontakt/Övrigt

 

Ackreditering & Certifiering
AAA-rating-Gösab

ID06-Gösab

FR2000
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google